Charitativní pomoc pro ZDVOP Střekováček

 

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček se sídlem při Dětském domově a Školní jídelně Ústí nad Labem, Truhlářova 16, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Ústecký kraj na adrese Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

 

Tel: 475 531 771

Fax: 475 530 088

 

Email:  ddstrekov.red@volny.cz

strekovacek.michelova@gmail.com 

 

IČO: 44555440

DIČ: CZ44555440

Ředitelka zařízení: Mgr. Hana Melzerová, MBA

Vedoucí zařízení: Mgr. Radka Michelová

 

Komu je zařízení určeno – cíl, poslání

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytuje ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§15 zákona č. 359/1999 Sb., o SPOD, ve znění pozdějších předpisů), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

 

Poskytované služby

  • ZDVOP je v provozu nepřetržitě

  • zabezpečení plného, přímého zaopatření dítěte - poskytování ubytování, stravování, ošacení

  • poskytování výchovné péče

  • zajištění poskytování primární zdravotní péče, zajištění poskytnutí zdravotní péče zdravotnickým zařízením

  • poskytování poradenství dítěti, rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu

  • pomoc dítěti při přípravě na školní vyučování a dle potřeby doprovod dítěte do školního zařízení

  • vytváření podmínek pro zájmovou činnost dětí

  • poskytování odborné péče prostřednictvím externího psychologa, terapeutů a sociálních pracovníků

  • spolupráce s rodinou dítěte a pomoc rodině při vyřizování a zajišťování záležitostí týkajících se dítěte, zajištění terapie, nácviku rodičovských a dalších dovedností, které rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte nezbytně potřebuje pro péči a výchovu dítěte, a to v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany

Kapacita zařízení

ZDVOP má kapacitu 12 dětí ve věku 3 – 18 let.

 

Do našeho zařízení se dostávají děti z nefunkčních rodin, děti týrané, zneužívané, zanedbané. Můžeme ale pomoci i v situaci, kdy následkem mimořádné události není schopna rodina po přechodnou dobu vlastními silami zajistit péči o dítě. Poptávka po našich službách je velká a protože jsme ve své podstatě krizovým zařízením, zůstavají u nás děti vždy jen po dobu nezbytně nutnou, což může znamenat dny, ale i týdny či měsíce. Nároky na poskytování takových služeb jsou vysoké, ať už v oblasti personální (zaměstnanci musí splňovat přísné kvalifikační požadavky, jsou povinni se soustavně dále vzdělávat) či materiální a finanční (děti většinou přicházejí jen s oblečením, které mají na sobě, v souvislosti s nevyhovujícími podmínkami v rodině či dědičným zatížením vyžadují speciální lékařskou péči, léky a pomůcky, často hrazené z veřejných prostředků jen částečně; legislativní úprava také nastavuje pro zařízení našeho typu nejpřísnější podmínky pro provoz ve srovnání např. se zařízeními pro ústavní výchovu), což samozřejmě znamená také vysoké náklady. To ale není v souladu s tím, jak jsou nastavena pravidla pro financování zařízení tohoto typu. Medializované Klokánky, které nakonec dostaly výraznou finanční injekci od vlády a nejen od ní, jsou také zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a jsou financovány stejně, jako všechna ostatní zařízení tohoto typu, včetně našeho Střekováčku. My ale zvládáme platit včas mzdy i odvody, zajistit vysokou kvalitu péče i za cenu šetření všude, kde je to možné. Jednou z oblastí, ve kterých jsme nuceni šetřit, je vybavení zařízení. V tuto chvíli se už téměř do „havarijního stavu“ dostala kuchyňská linka, která poctivě denodenně slouží od roku 2007. Po devíti letech ostrého provozu už nedrží police, deska je oloupaná a rozklížená, baterie uvolněná, dřez se propadává atd. Ani rozměrově a uspořádáním linka neodpovídá kapacitě zařízení (původně byla určena pro rodinnou skupinu DD, která má maximálně 8 dětí, tedy o třetinu méně, než naše zařízení). Totéž platí pro sporák, který, kromě toho, že trpí čím dál tím častějšími poruchami, je také neuvěřitelně neúsporný. Vzhledem k tomu, že v rámci posilování schopností v oblasti sebeobsluhy a samostatnosti vždy část měsíčního jídelníčku děti samy plánují i připravují, považujeme za důležité vytvořit jim k tomu bezpečný prostor. Proto bychom rádi získali finanční prostředky na nákup nové kuchyňké linky (nebo aspoň těch částí, které jsou už skutečně neopravitelné) a elektrického sporáku.